Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Türk Borçlar Kanunu

Birinci Kısım

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

Borç İlişkisinin Kaynakları

Birinci Ayırım

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

A. Sözleşmenin kurulması

   I. İrade açıklaması

      1. Genel olarak............................................... m.1

      2. İkinci derecedeki noktalar................................. m.2

   II. Öneri ve kabul

      1. Süreli öneri............................................... m.3

      2. Süresiz öneri

         a. Hazır olanlar arasında.................................. m.4

         b. Hazır olmayanlar arasında............................... m.5

      3. Örtülü kabul............................................... m.6

      4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi........................... m.7

      5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri.............. m.8

      6. İlan yoluyla ödül sözü verme............................... m.9

      7. Önerinin ve kabulün geri alınması......................... m.10

   III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı.... m.11

B. Sözleşmelerin şekli

   I. Genel kural.................................................. m.12

   II. Yazılı şekil

      1. Yasal şekil

         a. Kapsamı................................................ m.13

         b. Unsurları.............................................. m.14

         c. İmza................................................... m.15

         d. İmza yerine geçen işaretler............................ m.16

      2. İradi şekil............................................... m.17

C. Borç tanıması................................................... m.18

D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler........................ m.19

E. Genel işlem koşulları

   I. Genel olarak................................................. m.20

   II. Kapsamı

      1. Yazılmamış sayılma........................................ m.21

      2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi................... m.22

   III. Yorumlanması............................................... m.23

   IV. Değiştirme yasağı........................................... m.24

   V. İçerik denetimi.............................................. m.25

F. Sözleşmenin içeriği

   I. Sözleşme özgürlüğü........................................... m.26

   II. Kesin hükümsüzlük........................................... m.27

   III. Aşırı yararlanma........................................... m.28

   IV. Önsözleşme.................................................. m.29

G. İrade bozuklukları

   I. Yanılma

      1. Yanılmanın hükümleri...................................... m.30

      2. Yanılma hâlleri

         a. Açıklamada yanılma..................................... m.31

         b. Saikte yanılma......................................... m.32

         c. İletmede yanılma....................................... m.33

      3. Yanılmada dürüstlük kuralları............................. m.34

      4. Yanılmada kusur........................................... m.35

   II. Aldatma..................................................... m.36

   III. Korkutma

      1. Hükmü..................................................... m.37

      2. Koşulları................................................. m.38

   IV. İrade bozukluğunun giderilmesi.............................. m.39

H. Temsil

   I. Yetkili temsil

      1. Genel olarak

         a. Temsilin hükmü......................................... m.40

         b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi.................. m.41

      2. Hukuki işlemden doğan yetki

         a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması................. m.42

         b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar.................. m.43

         c. Yetki belgesinin geri verilmesi........................ m.44

         d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi............. m.45

   II. Yetkisiz temsil

      1. Onama hâlinde............................................. m.46

      2. Onamama hâlinde........................................... m.47

   III. Saklı hükümler............................................. m.48

İkinci Ayırım

Haksız Fiillerden Doğan
Borç İlişkileri

A. Sorumluluk

   I. Genel olarak................................................. m.49

   II. Zararın ve kusurun ispatı................................... m.50

   III. Tazminat

      1. Belirlenmesi.............................................. m.51

      2. İndirilmesi............................................... m.52

   IV. Özel durumlar

      1. Ölüm ve bedensel zarar

         a. Ölüm................................................... m.53

         b. Bedensel zarar......................................... m.54

         c. Belirlenmesi........................................... m.55

         d. Manevi tazminat........................................ m.56

      2. Haksız rekabet............................................ m.57

      3. Kişilik hakkının zedelenmesi.............................. m.58

      4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı........................... m.59

   V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu

      1. Sebeplerin yarışması...................................... m.60

      2. Müteselsil sorumluluk

         a. Dış ilişkide........................................... m.61

         b. İç ilişkide............................................ m.62

   VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller

      1. Genel olarak.............................................. m.63

      2. Sorumluluk................................................ m.64

B. Kusursuz sorumluluk

   I. Hakkaniyet sorumluluğu....................................... m.65

   II. Özen sorumluluğu

      1. Adam çalıştıranın sorumluluğu............................. m.66

      2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu

         a. Giderim yükümlülüğü.................................... m.67

         b. Alıkoyma hakkı......................................... m.68

      3. Yapı malikinin sorumluluğu

         a. Giderim yükümlülüğü.................................... m.69

         b. Zarar tehlikesini önleme............................... m.70

   III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme........................ m.71

C. Zamanaşımı

   I. Kural........................................................ m.72

   II. Rücu isteminde.............................................. m.73

D. Yargılama

   I. Ceza hukuku ile ilişkisinde.................................. m.74

   II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi............................ m.75

   III. Geçici ödemeler............................................ m.76

Üçüncü Ayırım

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan
Borç İlişkileri

A. Koşulları

   I. Genel olarak................................................. m.77

   II. Borçlanılmamış edimin ifası................................. m.78

B. Geri vermenin kapsamı

   I. Zenginleşenin yükümlülüğü.................................... m.79

   II. Giderleri isteme hakkı...................................... m.80

C. Geri istenememe................................................. m.81

D. Zamanaşımı...................................................... m.82

İkinci Bölüm

Borç İlişkisinin Hükümleri

Birinci Ayırım

Borçların İfası

A. Genel olarak

   I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması........................... m.83

   II. İfanın konusu

      1. Kısmen ifa................................................ m.84

      2. Bölünemeyen borç.......................................... m.85

      3. Çeşit borcu............................................... m.86

      4. Seçimlik borç............................................. m.87

      5. Faiz...................................................... m.88

B. İfa yeri........................................................ m.89

C. İfa zamanı

   I. Süreye bağlanmamış borç...................................... m.90

   II. Süreye bağlı borç

      1. Aya ilişkin sürelerde vade................................ m.91

      2. Diğer sürelerde vade...................................... m.92

      3. Tatil günleri............................................. m.93

   III. İş saatlerinde ifa......................................... m.94

   IV. Sürenin uzatılması.......................................... m.95

   V. Erken ifa.................................................... m.96

   VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde

      1. İfada sıra................................................ m.97

      2. İfa güçsüzlüğü............................................ m.98

D. Ödeme

   I. Ülke parası ile.............................................. m.99

   II. Mahsup

      1. Kısmen ödemede........................................... m.100

      2. Birden çok borçta

         a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre................ m.101

         b. Kanuna göre........................................... m.102

   III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi

      1. Borçlunun hakkı.......................................... m.103

      2. Hükümleri................................................ m.104

      3. Senedin geri verilememesi................................ m.105

E. Alacaklının temerrüdü

   I. Koşulları................................................... m.106

   II. Hükümleri

      1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde

         a. Tevdi hakkı........................................... m.107

         b. Satma hakkı........................................... m.108

         c. Tevdi konusunu geri alma.............................. m.109

      2. Diğer edimlerde.......................................... m.110

F. Diğer ifa engelleri............................................ m.111

İkinci Ayırım

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları

A. Borcun ifa edilmemesi

   I. Giderim borcu

      1. Genel olarak............................................. m.112

      2. Yapma ve yapmama borçlarında............................. m.113

   II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı

      1. Genel olarak............................................. m.114

      2. Sorumsuzluk anlaşması.................................... m.115

      3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk............... m.116

B. Borçlunun temerrüdü

   I. Koşulları................................................... m.117

   II. Hükümleri

      1. Genel olarak

         a. Gecikme tazminatı..................................... m.118

         b. Beklenmedik hâlden sorumluluk......................... m.119

      2. Temerrüt faizi

         a. Genel olarak.......................................... m.120

         b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi.... m.121

      3. Aşkın zarar.............................................. m.122

      4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde

         a. Süre verilmesi........................................ m.123

         b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar............... m.124

         c. Seçimlik haklar....................................... m.125

         d. Sürekli edimli sözleşmelerde.......................... m.126

Üçüncü Ayırım

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 

A. Alacaklıya halef olma.......................................... m.127

B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme................................ m.128

C. Üçüncü kişi yararına sözleşme

   I. Genel olarak................................................ m.129

   II. Sorumluluk sigortalarında.................................. m.130

Üçüncü Bölüm

Borçların ve Borç İlişkilerinin
Sona Ermesi, Zamanaşımı

Birinci Ayırım

Sona Erme Hâlleri

A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi.................. m.131

B. İbra........................................................... m.132

C. Yenileme

   I. Genel olarak................................................ m.133

   II. Cari hesaplarda............................................ m.134

D. Birleşme....................................................... m.135

E. İfa imkânsızlığı

   I. Genel olarak................................................ m.136

   II. Kısmi ifa imkânsızlığı..................................... m.137

   III. Aşırı ifa güçlüğü......................................... m.138

F. Takas

   I. Koşulları

      1. Genel olarak............................................. m.139

      2. Kefalet hâlinde.......................................... m.140

      3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde.................... m.141

      4. Borçlunun iflası hâlinde................................. m.142

   II. Hükümleri.................................................. m.143

   III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar.......... m.144

   IV. Takastan feragat........................................... m.145

İkinci Ayırım

Zamanaşımı

A. Süreler

   I. On yıllık zamanaşımı........................................ m.146

   II. Beş yıllık zamanaşımı...................................... m.147

   III. Sürelerin kesinliği....................................... m.148

   IV. Zamanaşımının başlangıcı

      1. Genel olarak............................................. m.149

      2. Dönemsel edimlerde....................................... m.150

   V. Sürelerin hesaplanması...................................... m.151

B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı................................... m.152

C. Zamanaşımının durması.......................................... m.153

D. Zamanaşımının kesilmesi

   I. Sebepleri................................................... m.154

   II. Birlikte borçlulara etkisi................................. m.155

   III. Yeni sürenin başlaması

      1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde..... m.156

      2. Alacaklının fiili hâlinde................................ m.157

E. Davanın reddinde ek süre....................................... m.158

F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta................. m.159

G. Zamanaşımından feragat......................................... m.160

H. İleri sürülmesi................................................ m.161

Dördüncü Bölüm

Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

Birinci Ayırım

Teselsül

A. Müteselsil borçluluk

   I. Doğuşu...................................................... m.162

   II. Dış ilişki

      1. Hükümleri

         a. Borçluların sorumluluğu............................... m.163

         b. Borçluların savunmaları............................... m.164

         c. Borçluların bireysel davranışı........................ m.165

      2. Borcun sona ermesi....................................... m.166

   III. İç ilişki

      1. Paylaşım................................................. m.167

      2. Alacaklıya halef olma.................................... m.168

B. Müteselsil alacaklılık......................................... m.169

İkinci Ayırım

Koşullar

A. Geciktirici koşul

   I. Genel olarak................................................ m.170

   II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum....................... m.171

   III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar.......... m.172

B. Bozucu koşul................................................... m.173

C. Ortak hükümler

   I. Koşulun gerçekleşmesi....................................... m.174

   II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme..................... m.175

   III. Yasak koşullar............................................ m.176

Üçüncü Ayırım

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu

A. Bağlanma parası................................................ m.177

B. Cayma parası................................................... m.178

C. Ceza koşulu

   I. Alacaklının hakları

      1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi................... m.179

      2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki......................... m.180

      3. Kısmi ifanın yanması..................................... m.181

   II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi............... m.182

Beşinci Bölüm

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri

Birinci Ayırım

Alacağın Devri

A. Koşulları

   I. İradi devir

      1. Genel olarak............................................. m.183

      2. Şekli.................................................... m.184

   II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi........................ m.185

B. Devrin hükümleri

   I. Borçlunun durumu

      1. İyiniyetle yapılan ifa................................... m.186

      2. İfadan kaçınma ve tevdi.................................. m.187

      3. Borçluya ait savunmalar.................................. m.188

   II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi................... m.189

   III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi............ m.190

   IV. Garanti

      1. Genel olarak............................................. m.191

      2. İfaya yönelik devir...................................... m.192

      3. Sorumluluğun kapsamı..................................... m.193

C. Özel hükümlerin saklılığı...................................... m.194

İkinci Ayırım

Borcun Üstlenilmesi

A. İç üstlenme sözleşmesi......................................... m.195

B. Dış üstlenme sözleşmesi

   I. Öneri ve kabul.............................................. m.196

   II. Önerinin bağlayıcılığı..................................... m.197

C. Borçlunun değişmesinin sonuçları

   I. Bağlı hak ve borçlar........................................ m.198

   II. Savunmalar................................................. m.199

D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü....................................... m.200

E. Borca katılma.................................................. m.201

F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması..................... m.202

G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi.................. m.203

H. Özel hükümlerin saklılığı...................................... m.204

Üçüncü Ayırım

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

A. Sözleşmenin devri.............................................. m.205

B. Sözleşmeye katılma............................................. m.206

İkinci Kısım

Özel Borç İlişkileri

Birinci Bölüm

Satış Sözleşmesi

Birinci Ayırım

Genel Hükümler

A. Tanımı ve hükümleri............................................ m.207

B. Yarar ve hasar................................................. m.208

İkinci Ayırım

Taşınır Satışı

A. Konusu......................................................... m.209

B. Satıcının borçları

   I. Zilyetliğin devri

      1. Kural.................................................... m.210

      2. Devir ve taşıma giderleri................................ m.211

      3. Satıcının temerrüdü

         a. Kural ve ayrık durum.................................. m.212

         b. Giderim borcu ve kapsamı.............................. m.213

   II. Zapttan sorumluluk

      1. Konusu................................................... m.214

      2. Yargılama usulü

         a. Davanın bildirimi..................................... m.215

         b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme.............. m.216

      3. Alıcının hakları

         a. Tam zapt hâlinde...................................... m.217

         b. Kısmi zapt hâlinde.................................... m.218

   III. Ayıptan sorumluluk

      1. Konusu

         a. Genel olarak.......................................... m.219

         b. Hayvan satışında...................................... m.220

      2. Sorumsuzluk anlaşması.................................... m.221

      3. Alıcının bildiği ayıplar................................. m.222

      4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme

         a. Genel olarak.......................................... m.223

         b. Hayvan satışında...................................... m.224

      5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları....................... m.225

      6. Satılanın başka yerden gönderilmesi...................... m.226

      7. Alıcının seçimlik hakları

         a. Genel olarak.......................................... m.227

         b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması m.228

      8. Dönmenin sonuçları

         a. Genel olarak.......................................... m.229

         b. Birden çok mal satışında.............................. m.230

      9. Zamanaşımı............................................... m.231

C. Alıcının borçları

   I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması.......... m.232

   II. Satış bedelinin belirlenmesi............................... m.233

   III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi..................... m.234

   IV. Alıcının temerrüdü

      1. Satıcının dönme hakkı.................................... m.235

      2. Zararın hesaplanması ve giderimi......................... m.236

Üçüncü Ayırım

Taşınmaz Satışı ve
Satış İlişkisi Doğuran Haklar

A. Şekil.......................................................... m.237

B. Satış ilişkisi doğuran haklar

   I. Süresi ve şerhi............................................. m.238

   II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi...................... m.239

   III. Önalım hakkı

      1. İleri sürülmesi.......................................... m.240

      2. Koşulları ve hükümleri................................... m.241

      3. Kullanılması ve hükümleri................................ m.242

C. Taşınmaz satışı

   I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklıtutulması.................. m.243

   II. Sorumluluk................................................. m.244

   III. Yarar ve hasar............................................ m.245

   IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması............ m.246

Dördüncü Ayırım

Bazı Satış Türleri

A. Örnek üzerine satış

   I. Tanımı...................................................... m.247

   II. İspat yükü................................................. m.248

B. Beğenme koşuluyla satış

   I. Tanımı...................................................... m.249

   II. Hükümleri.................................................. m.250

   III. Deneme veya gözden geçirme

      1. Satıcının yanında........................................ m.251

      2. Alıcının yanında......................................... m.252

C. Kısmi ödemeli satışlar

   I. Taksitle satış

      1. Tanımı, şekli ve içeriği................................. m.253

      2. Yasal temsilcinin rızası................................. m.254

      3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma
         açıklaması............................................... m.255

      4. Tarafların hak ve borçları

         a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi............ m.256

         b. Alıcının def’ileri.................................... m.257

         c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi...................... m.258

      5. Alıcının temerrüdü

         a. Satıcının seçimlik hakkı.............................. m.259

         b. Sözleşmeden dönme..................................... m.260

         c. Hâkimin müdahalesi.................................... m.261

      6. Yetkili mahkeme ve tahkim................................ m.262

      7. Uygulama alanı........................................... m.263

   II. Ön ödemeli taksitle satış

      1. Tanımı, şekli ve içeriği................................. m.264

      2. Tarafların hak ve borçları

         a. Ödemelerin güvenceye bağlanması....................... m.265

         b. Alıcının malın devrini isteme hakkı................... m.266

         c. Satış bedelinin ödenmesi.............................. m.267

         d. Satış bedelinin belirlenmesi.......................... m.268

      3. Sözleşmenin sona ermesi

         a. Cayma hakkı........................................... m.269

         b. Sözleşmenin süresi.................................... m.270

         c. Alıcının temerrüdü.................................... m.271

      4. Uygulama alanının sınırlanması........................... m.272

   III. Ortak hükümler............................................ m.273

D. Açık artırma yoluyla satış

   I. Tanımı...................................................... m.274

   II. Kurulması.................................................. m.275

   III. Hükümleri

      1. Artırmaya katılanın bağlandığı an

         a. Genel olarak.......................................... m.276

         b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında............. m.277

      2. Ödemenin peşin olması gereği............................. m.278

      3. Mülkiyetin geçmesi....................................... m.279

      4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk............................ m.280

   IV. Artırmanın iptali.......................................... m.281

İkinci Bölüm

Mal Değişim Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.282

B. Tabi olduğu hükümler........................................... m.283

C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk.................................. m.284

Üçüncü Bölüm

Bağışlama Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.285

B. Bağışlama ehliyeti

   I. Bağışlayan için............................................. m.286

   II. Bağışlanan için............................................ m.287

C. Kurulması

   I. Bağışlama sözü verme........................................ m.288

   II. Elden bağışlama............................................ m.289

   III. Koşullu bağışlama......................................... m.290

   IV. Yüklemeli bağışlama........................................ m.291

   V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama......................... m.292

   VI. Bağışlama önerisinin geri alınması......................... m.293

D. Bağışlayanın sorumluluğu....................................... m.294

E. Bağışlamanın ortadan kalkması

   I. Bağışlamanın geri alınması.................................. m.295

   II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma.... m.296

   III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi.......... m.297

   IV. Bağışlayanın ölümü......................................... m.298

Dördüncü Bölüm

Kira Sözleşmesi

Birinci Ayırım

Genel Hükümler

A. Tanımı......................................................... m.299

B. Kira süresi.................................................... m.300

C. Kiraya verenin borçları

   I. Teslim borcu................................................ m.301

   II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu............. m.302

   III. Yan giderlere katlanma borcu.............................. m.303

   IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu

      1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk...... m.304

      2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk

         a. Genel olarak.......................................... m.305

         b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih.................. m.306

         c. Kira bedelinin indirilmesi............................ m.307

         d. Zararın giderimi...................................... m.308

   V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk

      1. Zapttan sorumluluk....................................... m.309

      2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması

         a. Kiralananın el değiştirmesi........................... m.310

         b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması......... m.311

         c. Tapu siciline şerh.................................... m.312

D. Kiracının borçları

   I. Kira bedelini ödeme borcu

      1. Genel olarak............................................. m.313

      2. İfa zamanı............................................... m.314

      3. Kiracının temerrüdü...................................... m.315

   II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu.......... m.316

   III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu................. m.317

   IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu...................... m.318

   V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine
      katlanma borcu.............................................. m.319

E. Özel durumlar

   I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması

      1. Kiraya veren tarafından.................................. m.320

      2. Kiracı tarafından........................................ m.321

   II. Alt kira ve kullanım hakkının devri........................ m.322

   III. Kira ilişkisinin devri.................................... m.323

   IV. Kiralananın kullanılmaması

      1. Genel olarak............................................. m.324

      2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi... m.325

   V. Takastan feragat yasağı..................................... m.326

F. Sözleşmenin sona ermesi

   I. Sürenin geçmesi............................................. m.327

   II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi

      1. Genel olarak............................................. m.328

      2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında..................... m.329

      3. Taşınır kiralarında...................................... m.330

   III. Olağanüstü fesih

      1. Önemli sebepler.......................................... m.331

      2. Kiracının iflası......................................... m.332

      3. Kiracının ölümü.......................................... m.333

G. Kiralananın geri verilmesi

   I. Genel olarak................................................ m.334

   II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme........ m.335

H. Kiraya verenin hapis hakkı

   I. Konusu...................................................... m.336

   II. Üçüncü kişilere ait olan eşya.............................. m.337

   III. Hakkın kullanılması....................................... m.338

İkinci Ayırım

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları

A. Uygulama alanı................................................. m.339

B. Bağlantılı sözleşme............................................ m.340

C. Kullanma giderleri............................................. m.341

D. Kiracının güvence vermesi...................................... m.342

E. Kira bedeli

   I. Genel olarak................................................ m.343

   II. Belirlenmesi............................................... m.344

   III. Dava açma süresi ve kararın etkisi........................ m.345

   IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı........................... m.346

F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi

   I. Bildirim yoluyla

      1. Genel olarak............................................. m.347

      2. Bildirimin geçerliliği

         a. Şekil................................................. m.348

         b. Aile konutu........................................... m.349

   II. Dava yoluyla

      1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

         a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar...................... m.350

         b. Yeni malikin gereksinimi.............................. m.351

      2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle......................... m.352

      3. Dava süresinin uzaması................................... m.353

      4. Dava sebeplerinin sınırlılığı............................ m.354

      5. Yeniden kiralama yasağı.................................. m.355

      6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi.............. m.356

Üçüncü Ayırım

Ürün Kirası

A. Tanımı......................................................... m.357

B. Genel hükümlerin uygulanması................................... m.358

C. Tutanak düzenleme.............................................. m.359

D. Kiraya verenin borçları

   I. Teslim borcu................................................ m.360

   II. Esaslı onarımlar........................................... m.361

E. Kiracının borçları

   I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu

      1. Genel olarak............................................. m.362

      2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim............ m.363

   II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu....................... m.364

   III. Bakım borcu............................................... m.365

F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı...................... m.366

G. Sözleşmenin sona ermesi

   I. Sona erme sebepleri

      1. Sürenin geçmesi.......................................... m.367

      2. Fesih bildirimi.......................................... m.368

      3. Olağanüstü fesih

         a. Önemli sebepler....................................... m.369

         b. Kiracının iflası...................................... m.370

         c. Kiracının ölümü....................................... m.371

   II. Sona ermenin sonuçları

      1. Geri verme............................................... m.372

      2. Tutanağa geçirilmiş eşya................................. m.373

      3. Ürün ve yetişme giderleri................................ m.374

      4. Saman, gübre ve benzerleri............................... m.375

H. Hayvan kirası

   I. Konusu...................................................... m.376

   II. Sorumluluk................................................. m.377

   III. Fesih..................................................... m.378

Beşinci Bölüm

Ödünç Sözleşmeleri

Birinci Ayırım

Kullanım Ödüncü

A. Tanımı......................................................... m.379

B. Hükümleri

   I. Ödünç alanın kullanım hakkı................................. m.380

   II. Bakım ve koruma giderleri.................................. m.381

   III. Müteselsil sorumluluk..................................... m.382

C. Sona ermesi

   I. Amacı belirlenmiş kullanmada................................ m.383

   II. Amacı belirlenmemiş kullanmada............................. m.384

   III. Ödünç alanın ölümü........................................ m.385

İkinci Ayırım

Tüketim Ödüncü

A. Tanımı......................................................... m.386

B. Hükümleri

   I. Faiz

      1. Genel olarak............................................. m.387

      2. Faize ilişkin özel kurallar.............................. m.388

   II. Zamanaşımı................................................. m.389

   III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü............................. m.390

C. Para yerine verilen şeyler..................................... m.391

D. Geri verme zamanı.............................................. m.392

Altıncı Bölüm

Hizmet Sözleşmeleri

Birinci Ayırım

Genel Hizmet Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.393

B. Kurulması...................................................... m.394

C. İşçinin borçları

   I. Bizzat çalışma borcu........................................ m.395

   II. Özen ve sadakat borcu...................................... m.396

   III. Teslim ve hesap verme borcu............................... m.397

   IV. Fazla çalışma borcu........................................ m.398

   V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu........................ m.399

   VI. İşçinin sorumluluğu........................................ m.400

D. İşverenin borçları

   I. Ücret ödeme borcu

      1. Ücret

         a. Genel olarak.......................................... m.401

         b. Fazla çalışma ücreti.................................. m.402

         c. İşin sonucundan pay alma.............................. m.403

         d. Aracılık ücreti....................................... m.404

         e. İkramiye.............................................. m.405

      2. Ücretin ödenmesi

         a. Ödeme süresi.......................................... m.406

         b. Ücretin korunması..................................... m.407

      3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret

         a. İşverenin temerrüdü hâlinde........................... m.408

         b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde.................. m.409

      4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi............ m.410

      5. Parça başına veya götürü iş

         a. İş verme.............................................. m.411

         b. Birim ücreti.......................................... m.412

   II. İş araç ve malzemeleri..................................... m.413

   III. Giderler

      1. Genel olarak............................................. m.414

      2. Taşıma araçları.......................................... m.415

      3. Giderlerin ödenmesi...................................... m.416

   IV. İşçinin kişiliğinin korunması

      1. Genel olarak............................................. m.417

      2. Ev düzeni içinde çalışmada............................... m.418

      3. Kişisel verilerin kullanılmasında........................ m.419

   V. Ceza koşulu ve ibra......................................... m.420

   VI. Tatil ve izinler

      1. Hafta tatili ve iş arama izni............................ m.421

      2. Yıllık izin

         a. Süresi................................................ m.422

         b. İndirimi.............................................. m.423

         c. Kullanılması.......................................... m.424

         d. Ücreti................................................ m.425

   VII. Hizmet belgesi............................................ m.426

E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı.................................. m.427

F. Hizmet ilişkisinin devri

   I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri................ m.428

   II. Sözleşmenin devri.......................................... m.429

G. Sözleşmenin sona ermesi

   I. Belirli süreli sözleşmede................................... m.430

   II. Belirsiz süreli sözleşmede

      1. Genel olarak fesih hakkı................................. m.431

      2. Fesih bildirim süresi

         a. Genel olarak.......................................... m.432

         b. Deneme süresi içinde.................................. m.433

   III. Feshe karşı koruma........................................ m.434

   IV. Derhâl fesih

      1. Koşulları

         a. Haklı sebepler........................................ m.435

         b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi.................. m.436

      2. Sonuçları

         a. Haklı sebeple fesihte................................. m.437

         b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte....................... m.438

         c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya
            işi bırakması......................................... m.439

   V. İşçinin veya işverenin ölümü

      1. İşçinin ölümü............................................ m.440

      2. İşverenin ölümü.......................................... m.441

   VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları

      1. Borçların muaccel olması................................. m.442

      2. Geri verme yükümlülüğü................................... m.443

   VII. Rekabet yasağı

      1. Koşulları................................................ m.444

      2. Sınırlandırılması........................................ m.445

      3. Aykırı davranışların sonuçları........................... m.446

      4. Sona ermesi.............................................. m.447

İkinci Ayırım

Pazarlamacılık Sözleşmesi

A. Tanımı ve kurulması

   I. Tanımı...................................................... m.448

   II. Kurulması.................................................. m.449

B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri

   I. Yükümlülükleri.............................................. m.450

   II. Garanti.................................................... m.451

   III. Yetkileri................................................. m.452

C. İşverenin özel yükümlülükleri

   I. Faaliyet alanı.............................................. m.453

   II. Ücret

      1. Genel olarak............................................. m.454

      2. Komisyon................................................. m.455

      3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi...................... m.456

   III. Harcamalar................................................ m.457

   IV. Hapis hakkı................................................ m.458

D. Sona ermesi

   I. Özel fesih süresi........................................... m.459

   II. Özel sonuçlar.............................................. m.460

Üçüncü Ayırım

Evde Hizmet Sözleşmesi

A. Tanımı ve çalışma koşulları

   I. Tanımı...................................................... m.461

   II. Çalışma koşullarının bildirilmesi.......................... m.462

   III. İşçinin özel borçları

      1. İşin yapılması........................................... m.463

      2. Malzeme ve iş araçları................................... m.464

   IV. İşverenin özel borçları

      1. Ürünün kabulü............................................ m.465

      2. Ücret

         a. Ödenmesi.............................................. m.466

         b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde....................... m.467

   V. Sona ermesi................................................. m.468

B. Genel hükümlerin uygulanması................................... m.469

Yedinci Bölüm

Eser Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.470

B. Hükümleri

   I. Yüklenicinin borçları

      1. Genel olarak............................................. m.471

      2. Malzeme bakımından....................................... m.472

      3. İşe başlama ve yürütme................................... m.473

      4. Ayıp sebebiyle sorumluluk

         a. Ayıbın belirlenmesi................................... m.474

         b. İşsahibinin seçimlik hakları.......................... m.475

         c. İşsahibinin sorumluluğu............................... m.476

         d. Eserin kabulü......................................... m.477

         e. Zamanaşımı............................................ m.478

   II. İşsahibinin borçları

      1. Bedelin muacceliyeti..................................... m.479

      2. Bedel

         a. Götürü bedel.......................................... m.480

         b. Değere göre bedel..................................... m.481

C. Sözleşmenin sona ermesi

   I. Yaklaşık bedelin aşılması................................... m.482

   II. Eserin yok olması.......................................... m.483

   III. Tazminat karşılığı fesih.................................. m.484

   IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması................... m.485

   V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi............... m.486

Sekizinci Bölüm

Yayım Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.487

B. Şekli.......................................................... m.488

C. Hükümleri

   I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk.................... m.489

   II. Yayımlatanın tasarruf hakkı................................ m.490

   III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi............... m.491

   IV. Çoğaltma ve dağıtım........................................ m.492

   V. Düzeltme ve iyileştirme..................................... m.493

   VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım.......................... m.494

   VII. Çeviri hakkı.............................................. m.495

    VIII. Bedel isteme hakkı

      1. Bedelin belirlenmesi..................................... m.496

      2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve
         bedelsiz alma hakkı...................................... m.497

D. Sona ermesi

   I. Eserin yok olması........................................... m.498

   II. Basılanın yok olması....................................... m.499

   III. Kişisel sebeplerle sona ermesi............................ m.500

E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi............................... m.501

Dokuzuncu Bölüm

Vekâlet İlişkileri

Birinci Ayırım

Vekâlet Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.502

B. Kurulması...................................................... m.503

C. Hükümleri

   I. Vekâletin kapsamı........................................... m.504

   II. Vekilin borçları

      1. Talimata uygun ifa....................................... m.505

      2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme

         a. Genel olarak.......................................... m.506

         b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde............... m.507

      3. Hesap verme.............................................. m.508

      4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi.................. m.509

   III. Vekâlet verenin borçları.................................. m.510

   IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve
       birlikte vekillerin sorumluluğu............................ m.511

D. Sona ermesi

   I. Sebepleri

      1. Tek taraflı sona erdirme................................. m.512

      2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas.................... m.513

   II. Hükümleri.................................................. m.514

İkinci Ayırım

Kredi Mektubu ve Kredi Emri

A. Kredi mektubu.................................................. m.515

B. Kredi emri

   I. Tanımı ve şekli............................................. m.516

   II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği................. m.517

   III. Kredi emri verilenin önel vermesi......................... m.518

   IV. Taraflar arasındaki ilişki................................. m.519

Üçüncü Ayırım

Simsarlık Sözleşmesi

A. Tanımı ve şekli................................................ m.520

B. Ücret

   I. Hak etme zamanı............................................. m.521

   II. Ücretin belirlenmesi....................................... m.522

   III. Simsarın haklarını kaybetmesi............................. m.523

   IV. Evlenme simsarlığı......................................... m.524

   V. Ücretten indirim............................................ m.525

Onuncu Bölüm

Vekâletsiz İşgörme

A. İşgörenin hak ve borçları

   I. İşin görülmesi.............................................. m.526

   II. Sorumluluk................................................. m.527

   III. İşgörenin ehliyetsizliği.................................. m.528

B. İşsahibinin hak ve borçları

   I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde............... m.529

   II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde................ m.530

   III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde.......... m.531

Onbirinci Bölüm

Komisyon Sözleşmesi

A. Alım veya satım komisyonculuğu

   I. Tanımı...................................................... m.532

   II. Komisyoncunun borçları

      1. Bildirme ve sigortalama borcu............................ m.533

      2. Özen borcu............................................... m.534

      3. Vekâlet verenin belirlediği bedel........................ m.535

      4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme................... m.536

      5. Komisyoncunun garantisi.................................. m.537

   III. Komisyoncunun hakları

      1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler...................... m.538

      2. Komisyon ücreti

         a. İsteme hakkı.......................................... m.539

         b. Kaybedilmesi.......................................... m.540

      3. Hapis hakkı.............................................. m.541

      4. Malın açık artırmayla satılması.......................... m.542

      5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması

         a. Bedel ve ücret........................................ m.543

         b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma...................... m.544

         c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi.............. m.545

B. Diğer komisyon işleri.......................................... m.546

Onikinci Bölüm

Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve
Diğer Tacir Yardımcıları

A. Ticari temsilci

   I. Tanımı ve yetki verilmesi................................... m.547

   II. Temsil yetkisinin kapsamı.................................. m.548

   III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması....................... m.549

   IV. Temsil yetkisinin sona ermesi.............................. m.550

B. Ticari vekil................................................... m.551

C. Diğer tacir yardımcıları....................................... m.552

D. Rekabet yasağı................................................. m.553

E. Ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve
   diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi........... m.554

Onüçüncü Bölüm

Havale

A. Tanımı......................................................... m.555

B. Hükümleri

   I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki............ m.556

   II. Havale ödeyicisinin borcu.................................. m.557

   III. İfa edilmeme hâlinde bildirim............................. m.558

C. Geri alma...................................................... m.559

D. Kıymetli evrak konusunda havale................................ m.560

Ondördüncü Bölüm

Saklama Sözleşmeleri

A. Genel saklama sözleşmesi

   I. Tanımı...................................................... m.561

   II. Saklatanın borçları........................................ m.562

   III. Saklayanın borçları

      1. Kullanım yasağı.......................................... m.563

      2. Geri verme

         a. Genel olarak.......................................... m.564

         b. Özel durumlar......................................... m.565

         c. Geri verme yeri....................................... m.566

      3. Saklayanların sorumluluğu................................ m.567

      4. Üçüncü kişilerin iddiaları............................... m.568

   IV. Güvenilirkişiye bırakma.................................... m.569

B. Mislî şeylerin saklanması...................................... m.570

C. Ardiyeciye bırakma

   I. Senet çıkarma............................................... m.571

   II. Ardiyecinin saklama borcu.................................. m.572

   III. Bırakılan şeylerin karışması.............................. m.573

   IV. Ardiyecinin hakları........................................ m.574

   V. Malların geri verilmesi..................................... m.575

D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma

   I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu

      1. Koşulları ve kapsamı..................................... m.576

      2. Kıymetli eşya............................................ m.577

      3. Sorumluluğun kalkması.................................... m.578

   II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu. m.579

   III. Hapis hakkı............................................... m.580

Onbeşinci Bölüm

Kefalet Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.581

B. Koşulları

   I. Asıl borç................................................... m.582

   II. Şekil...................................................... m.583

   III. Eşin rızası............................................... m.584

C. İçeriği

   I. Türlerine göre

      1. Adi kefalet.............................................. m.585

      2. Müteselsil kefalet....................................... m.586

      3. Birlikte kefalet......................................... m.587

      4. Kefile kefil ve rücua kefil.............................. m.588

   II. Ortak hükümler

      1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki

         a. Sorumluluğun kapsamı.................................. m.589

         b. Kefilin takibi........................................ m.590

         c. Def’iler.............................................. m.591

         d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi..... m.592

         e. Ödemenin kabulünü isteme.............................. m.593

         f. Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt............... m.594

      2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki

         a. Güvence verilmesini ve
            borçtan kurtarılmasını isteme hakkı................... m.595

         b. Kefilin rücu hakkı.................................... m.596

         c. Kefilin bildirim yükü................................. m.597

D. Sona ermesi

   I. Kanun gereğince............................................. m.598

   II. Kefaletten dönme........................................... m.599

   III. Süreli kefalette.......................................... m.600

   IV. Süreli olmayan kefalette................................... m.601

   V. Çalışanlara kefalette....................................... m.602

E. Uygulama alanı................................................. m.603

Onaltıncı Bölüm

Kumar ve Bahis

A. Alacağın dava ve takip edilememesi............................. m.604

B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme........................... m.605

C. Piyango ve diğer şans oyunları................................. m.606

Onyedinci Bölüm

Ömür Boyu Gelir ve
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

Birinci Ayırım

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.607

B. Şekli.......................................................... m.608

C. Gelir alacaklısının hakları

   I. Hakkın kullanılması......................................... m.609

   II. Devredilebilmesi........................................... m.610

İkinci Ayırım

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.611

B. Şekli.......................................................... m.612

C. Güvencesi...................................................... m.613

D. Konusu......................................................... m.614

E. İptali ve tenkisi.............................................. m.615

F. Sona ermesi

   I. Önel verilerek fesih........................................ m.616

   II. Önel verilmeksizin fesih................................... m.617

   III. Bakım borçlusunun ölümü................................... m.618

G. Devredilemezlik, iflas ve haciz hâlinde istem.................. m.619

Onsekizinci Bölüm

Adi Ortaklık Sözleşmesi

A. Tanımı......................................................... m.620

B. Ortaklar arasındaki ilişki

   I. Katılım payı................................................ m.621

   II. Kazanç ve zarar

      1. Kazancın paylaşılması.................................... m.622

      2. Kazanç ve zarara katılma................................. m.623

   III. Ortaklığın kararları...................................... m.624

   IV. Ortaklığın yönetimi........................................ m.625

   V. Ortaklar arasındaki sorumluluk

      1. Rekabet yasağı........................................... m.626

      2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler.................. m.627

      3. Özen borcu............................................... m.628

   VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması............ m.629

   VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki

      1. Genel olarak............................................. m.630

      2. Ortaklık işlerini inceleme............................... m.631

VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler

      1. Yeni ortak alımı ve alt katılım.......................... m.632

      2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma

         a. Genel olarak.......................................... m.633

         b. Ortaklık payının tasfiyesi............................ m.634

         c. Malvarlığının yetersizliği............................ m.635

         d. Tamamlanmamış işler................................... m.636

C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi

   I. Temsil...................................................... m.637

   II. Temsilin sonuçları......................................... m.638

D. Ortaklığın sona ermesi

   I. Sona erme sebepleri

      1. Genel olarak............................................. m.639

      2. Belirsiz süreli ortaklık................................. m.640

   II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi.................. m.641

   III. Tasfiye

      1. Katılım payı için yapılacak işlem........................ m.642

      2. Kazanç ve zararın paylaşımı.............................. m.643

      3. Tasfiye usulü............................................ m.644

   IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk........................... m.645

Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi................................... m.646

Yürürlükten kaldırılan Kanun...................................... m.647

Yürürlük.......................................................... m.648

Yürütme........................................................... m.649

 

Geçici Maddeler

Geçici madde 1.................................................... g.m.1

Geçici madde 2.................................................... g.m.2

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X